Skole og oppvekst

Kunnskap skal bidra til å bygge fremtidens Ullensaker. Ved å gi våre barn kunnskap, lærelyst og mestringsfølelse, legger vi grunnlaget for kommunens videre utvikling. Alle barn og unge skal ha utbytte av skolegangen. Ullensaker FrP mener at et godt oppvekstmiljø, der barnas fysiske og psykiske helse er i fokus, er avgjørende for å få best mulig læringsutbytte.

Vi vil samarbeide tett med skoleledelsen for å stoppe negativ adferd så raskt som mulig. Vi ønsker å utstyre skoleledelsen og lærerne med virkemidler for å håndtere og reagere på vold og trusler i skolen. Vi mener det er nødvendig med strengere krav til involvering av foreldre og foresatte når det gjelder alvorlige og gjentatte brudd på skolens reglement. Vi bør vurdere tiltak som å gjenopprette spesialtilbud som det tidligere Åreppen-teamet, opprette oppfølgingsteam ved skoler med høy belastning, vurdere bruk av vektere for økt kontroll på skolens områder, og innføre rutiner for politianmeldelse ved alvorlige hendelser med vold og trusler.

Vi har et sterkt fokus på elevenes skolefaglige prestasjoner, samt deres sosiale læring og personlige utvikling. Vi er opptatt av kvalitet i undervisningen, og et tett samarbeid mellom skolen og foreldre. Vi mener foreldre har en viktig rolle i å bygge barns ferdigheter og kompetanse, og at de sammen med våre lærere kan styrke barnas lyst til å lære.

For å styrke søkelys på læring i skoletiden, ønsker vi å prøve ut en forsøksordning med leksefrie skoler som vil frigjøre tid til sosial omgang og aktiviteter på fritiden, samt å tilrettelegge slik at flere av kommunens skoler får tilgang til mat.

Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer, om og gjennom skapende virksomhet, utvikler ofte evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål. Skolen skal verdsette og stimulere elevenes skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen.

Faglig sterke elever må motiveres gjennom muligheten til å ta fag på høyere skoletrinn, mens faglig svake elever må motiveres gjennom en tilpasset opplæring som gir mestringsfølelse og som sikre en faglig utvikling.

Fremskrittspartiet vil fokusere på

Skolene i Ullensaker praktiserer tidlig innsats og må følge dette opp videre. Det innebærer at utfordringer må tas tak i så snart som mulig. Samtidig må det være god overlapping fra barnehage til skole, slik at skolen er forberedt på skolestartere med ekstra utfordringer.

Det er også viktig å etablere god dialog med andre familienære tjenester. Skolene må ha tilstrekkelig kompetanse til å håndtere elever som har vansker med ordinær tavleundervisning eller som sliter med å sitte stille. Kommunen som skoleeier har ansvaret for at alle skoler har nødvendige prosedyrer og kompetanse for å sikre disse elevene gode skoleløp, gjennom bruk av evidensbaserte metoder som PALS eller andre.

Læringsutbytte

Grunnopplæringen er en viktig del av en livslang danningsprosess som søker å fremme enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, ansvarlighet og medmenneskelighet. Dette opplæringsmålet gir elevene et solid grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, slik at de kan ta gode valg i livet.

Læringsutbyttet inkluderer ikke bare elevenes kompetanse i fagene, men også grunnleggende ferdigheter og sosial og personlig utvikling. Kompetanse betyr å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter for å mestre utfordringer og løse oppgaver, både i kjente og ukjente sammenhenger. Dette krever forståelse og kritiske refleksjons- og tenkeevner.

Skoleledelse

Lærere må være aktive ledere som er profesjonelle og rettvendte, med klare krav og store forventninger til elevenes resultater. Deres rolle bør preges av profesjonell yrkesutøvelse med høy faglig og undervisningskompetanse. Lærere må ha evne til å oppmuntre elevene på tross av et høyt læringstrykk. De må også være kapable til å gi objektive og faglig forankrede vurderinger av elevene.

Nulltoleranse for mobbing

Noen elever er utrygge på skole og skolevei på grunn av mobbing. Fremskrittspartiet vil ha nulltoleranse for mobbing i Ullensaker-skolene. Foreldre må kobles inn tidlig i mobbesaker for å hjelpe til å stoppe mobbingen. Ved vedvarende mobbing bør det vurderes om mobberen bør bytte skole.

Fritt skolevalg

Fremskrittspartiet ønsker at det skal være mulig for foreldre og barn å velge en annen skole enn nærskolen. Dette må imidlertid veies opp mot skolegrenser, eksisterende skolestruktur og muligheten for nødvendig utbygging av nye skoler og infrastruktur. Så sant det er plass på skolen, skal dette legges til rette.

Tilbud til ikke faglig sterke elever

Mange elever har ferdigheter som strekker seg utover det rent teoretiske. Vi anser at disse elevene bør gis muligheten til å utvikle sine praktiske ferdigheter, gjerne i samarbeid med kommunens egne enheter og det lokale næringslivet, slik at de kan fullføre en utdanning og bestå eksamen.

Barnehager

Rett til barnehageplass har blitt styrket de siste årene. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har nå rett til plass den måneden. Men barn som blir ett år etter dette, og deres foresatte, blir fortsatt forskjellsbehandlet ved at de ikke har krav på barnehageplass før i august. Fremskrittspartiet vil jobbe for at alle ettåringer får barnehageplass når de fyller ett år, uavhengig av når på året dette skjer.

Ullensaker FrP mener det er viktig å ha et godt barnehagetilbud, uansett hvem som leverer det. Derfor mener de både kommunale og private er egnet for å levere barnehagetilbud, som opplevelsesbarnehager, idrettsbarnehager, kulturbarnehager etc. Det skal være opp til foreldre å velge den barnehagen som passer deres barn best.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen