Fremskrittspartiet vil prioritere forebyggende arbeid for å stoppe utviklingen av rusavhengighet, spesielt rettet mot barn og unge. Familienære tjenester som gis tidlig i oppveksten er viktige for å forebygge rusmisbruk. Rusmiddelavhengighet er en sykdom, og selv om hver enkelt har personlig ansvar for sin livsførsel, er det ofte bakenforliggende årsaker som ligger bak rusmisbruk. Ullensaker kommune skal motivere den enkelte til å oppnå en rusfri hverdag, bistå i søknadsprosessen for behandling, og gi oppfølging etter endt behandling. Dette er helt avgjørende for å lykkes med å oppnå en rusfri hverdag.

Som kommune har vi et ansvar for å gi nødvendig oppfølging til personer uten bosted eller boevne, og til dem som tilbys legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Vi ønsker økt satsing på sosialt entreprenørskap og prosjekter som gir arbeidstrening til unge sosialhjelpsmottakere, og at det offentlige og private samarbeider tettere for å løse sosiale utfordringer.

Vår kommune skal ha et søkelys på forebygging, ansvarliggjøring av den enkelte, og et særlig fokus på barn født av rusmisbrukere.

Fremskrittspartiet vil

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen