Mangfold og inkludering

Personer med nedsatt funksjonsevne

Ullensaker Kommune må legge til rette slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne får en god oppvekst, kan ta utdanning og få seg arbeid på lik linje med andre. For å sikre dette må offentlige bygg utformes universelt, slik at alle får like muligheter til å fungere i samfunnet og realisere sine drømmer.

Personer som på grunn av sykdom eller skade får nedsatt funksjonsevne, skal sikres en rask rehabilitering, og nødvendige hjelpetiltak gjennomføres. Psykisk utviklingshemmede bør så langt som mulig få like store muligheter til å fungere i samfunnet som andre. Forholdene må derfor legges til rette slik at de kan leve så normalt som mulig – delta i arbeid, delta i fritidsaktiviteter og ha frihet som alle andre til å velge boform.

Innvandring

Fremskrittspartiet har som grunnholdning å behandle nordmenn og innvandrere likt, med samme plikter og rettigheter uansett etnisk bakgrunn. For å sikre god kommunikasjon mellom disse, må norsk være fellesspråket. Aktiv inkludering og tilpasning til lokalmiljøet vil forebygge konflikt. Den enkelte innvandrer har også et ansvar for å innlemme seg i samfunnet, samtidig som samfunnet må legge til rette for inkludering.

Kommunen må ha oversikt over kostnader og resultater, og det er viktig at den kan sikre effektiv og god inkludering for de som bosettes. Dette innebærer deltakelse i frivillig arbeid og arbeidslivet. Samarbeid med frivillig sektor og næringslivet er svært viktig for å skape et nettverk og en døråpner inn i lokalsamfunnet og arbeidslivet. Ullensakermodellen, etablert i 2016, har gitt gode resultater innen integrering og inkludering.

Bosetting

Fremskrittspartiet anerkjenner kommunenes ansvar for å bosette flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Dette må imidlertid være i tråd med kommunens evne til å sikre god inkludering og deltakelse i arbeidslivet.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen