Idrett skal, så langt som mulig, være uavhengig av politisk styring. Den bør ikke ses som en forlengelse av det offentlige, men få vokse og gro på sine egne premisser, til glede for deltakere og utøvere. Det brukes utallige timer på frivillig innsats for å sikre at deltakerne får mest mulig utbytte av ulike aktiviteter, og frivillige organisasjoner bidrar stort på mange områder. Offentlige midler som brukes på idrett, bør primært gå til barne- og ungdomsidrett. En omfattende satsing på idrett vil også være avgjørende for å oppnå en bredere integrering. Toppidretten skal finansieres av seg selv, slik at den ikke trenger å ta fra midler som ellers skal til breddeidrett.

Fysisk aktivitet er en viktig faktor for god helse. Idrett og folkehelse er to sider av samme sak. FrP vil at hver enkelt skal kunne legge grunnlaget for god helse. Idrett er også en god arena for integrering og bli inkludert i samfunnet. FrP ønsker å støtte opp om etablering av nye aktiviteter, som klatring, e-sport, sjakk og andre grener.

Det er et stort gap mellom tilgjengelige ressurser og behovet for arenaer, noe som begrenser rekrutteringen til idrettsaktiviteter. Fremskrittspartiet vil derfor sette av midler til nybygg, rehabilitering og vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg, gjerne sammen med private aktører.

Fremskrittspartiet ønsker å ha et idrettssystem som behandler alle idretter likt, og ikke bare de veletablerte. De vil også at barne- og ungdomsaktiviteter skal finansieres, slik at barn og unge med få ressurser får mulighet til å delta på lik linje med andre. Fremskrittspartiet vurderer å etablere et fritidskort i Ullensaker, et tilbud til barn og unge mellom 6 og 18 år, som kan innvilges etter søknad.

Spillemidler

Fremskrittspartiet ønsker å endre ordningen med spillemidler til kultur og idrett. Vi foreslår å fjerne ventetiden, forskuttere restbeløpet for Norsk Tipping, og gi tilskudd til lag og foreninger som bygger idrettsanlegg og kulturbygg når anlegget blir tatt i bruk.

Det daglige tilbudet av varierte aktiviteter ved landets heste- og ridesentre tilbyr medlemmer og andre, i alle aldre. En øremerking av totalisatoravgiften vil sikre at disse sentrene opprettholder og viderefører tilbudet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Borgen