Eldreomsorg

Ullensaker skal være en kommune hvor eldre mennesker føler trygghet og verdsettes. De har verdifull kompetanse og er en viktig ressurs for samfunnet. Seniorbefolkningen i Norge øker, men de er ikke like. De fleste er friske og klarer seg selv.

Kommunen skal sørge for kartlegging, vurdering av risiko og ernæringsstatus, evaluering av ernæringstilbudet og tiltak som er tilpasset den enkelte. Gjennom metoden “Seniortråkk” involverer eldrerådet når det kommer til planlegging av et trygt og aldersvennlig nærmiljø. Pensjonistforeninger og de eldre deltar i arbeidet.

Fremskrittspartiet vil

Vi ønsker å øke satsingen på habilitering og rehabilitering i hjemmetjenestene, i tillegg til ordinær pleie, for å kunne gi den enkelte best mulig funksjonsevne. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for dette gjennom ergoterapi og fysioterapi.

Eldre pleietrengende skal ha muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker og det er forsvarlig. Dette sikres gjennom samtaler og besøk av vår «Eldrekoordinator». For hjemmehjelp har vi fritt brukervalg, og vi ønsker å se på muligheten til å gjøre det samme for hjemmesykepleie slik at de eldre kan velge hvilken tjenesteyter som skal komme hjem til dem, eller velge bort tilbud de ikke er fornøyd med.

Enkelte eldre kan føle seg ensomme eller utrygge ved å bo hjemme selv om de har daglig tilsyn fra hjemmetjenestene. De har likevel et funksjonsnivå som ikke gjør sykehjemsplass til det rette tilbudet. Derfor vil vi legge til rette for etablering av omsorgsboliger i bofellesskap med døgnbemanning, såkalt Omsorg+, for å gi trygghet og et sosialt miljø for denne gruppen. Samtidig må de sykeste eldre sikres sykehjemsplass, og det bør opprettes sykehjem med avdelinger som er spesielt tilrettelagt for ulike brukergrupper. Private aktører skal kunne tilby sykehjemsplasser på lik linje med kommunene, og alle skal ha muligheten til å velge tilbud også utenfor egen kommune.

Eldre pleietrengende har rett til en meningsfylt hverdag og skal selv få bestemme når de skal stå opp, legge seg, hva de skal spise, og så langt det er mulig, leve livet slik de selv ønsker det. Livsglede, aktivitet og mestring er viktig for alle, også de som bor på sykehjem. Et godt og ernæringsmessig tilpasset kosthold er viktig for å øke trivselen og redusere unødvendig medisinbruk. Derfor vil vi ha økt søkelys på ernæring blant eldre og ha en egen ernæringsfysiolog.

Mange eldre par ønsker å fortsette å leve og bo sammen, selv om det oppstår et pleie- og omsorgsbehov hos en av partene. Ullensaker kommune vil ha en samboergaranti, slik at eldre par skal få muligheten til å leve sammen, også i tilfeller hvor den ene eller begge har behov for å flytte til en mer tilrettelagt bolig eller institusjon. Vi er åpne for at eldre kan velge tjenester innen eldreomsorgen i andre kommuner, eller i utlandet, dersom de ønsker det. Vi vil også se på muligheten for at sykehjem eller omsorgsboligsenter kan ha studenter boende, mot at de bidrar på ulike måter i bomiljøet og legge til rette for økt frivillighet i eldreomsorgen, f.eks. innenfor kultur og aktivitetstiltak.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen