Samferdsel

Ullensaker FrP ønsker å sikre trafikkflyt og sikre trafikksikkerhet i kommunen. Vi mener det er nødvendig å bygge og vedlikeholde infrastruktur som veger, gang- og sykkelveger, og effektive løsninger som møter både menneskelige bevegelser og trafikkflyt. Vi ser fortsatt bilen som et viktig fremkomstmiddel, og mulighet for parkering må sikres uavhengig av videre by- og tettstedsutvikling – i hele Ullensaker..

God trafikkavvikling og et kollektivtilbud mellom de små tettstedene og våre byer er nødvendig for å ivareta Ullensakers befolkning og utvikling. Vi vil derfor sørge for å utvikle veinettet på Jessheim og Kløfta, samt ha et økende fokus på trygge krysningspunkter for fotgjengere og syklister. Vi mener det er behov for bedre lys og skilt på mange fotgjengeroverganger, spesielt på enkelte Fylkesveger i tettbebygde strøk.

Vi vil legge et sterkere press på sentrale myndigheter for å ivareta sitt samfunnsoppdrag og bedre kollektivtilbudet, samt sikre utvikling og vedlikehold av fylkesvegnettet. Vi ønsker å få etablert nye stoppesteder på både Hovedbanen, nord for Nordbymoen, og på Gardermobanen ved Jessheim Vest/E6.

Vi vil arbeide for å få en kollektivløsning som knytter Gardermoen Næringspark, Kløfta, Jessheim sentrum og OSL tettere sammen. Planen er en ringløsning med avganger døgnet rundt for å gjøre det mulig å få arbeid ved f.eks. OSL uten å være avhengig av egen bil. Vi vil avsette arealer for en slik fremtidig løsning og se på hvilken kollektivløsning som er best egnet.

Fremskrittspartiet vil

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen