Frivillighet, idrett og kultur

I Ullensaker kommune finnes det et bredt spekter av frivillige organisasjoner, et yrende kulturliv og et variert tilbud innen idrett for både bredde- og elite. Kommunen har sammen med Ullensaker Idrettsråd, som er organisert under Norges Idrettsforbund (NIF), bygget mange flotte anlegg som kommer barn og unge til gode. Idrettsrådet er vår samarbeidspartner på vegne av 43 idrettslag og 13.200 medlemmer.

For øyeblikket er det stor spenning knyttet til om Norges Fotballforbund vil legge det nasjonale treningsanlegget sitt til Olaløkka på Sand. Dette kan gi nye muligheter for stor idrettslig aktivitet kombinert med næringsvirksomhet i Gardermoen næringspark og andre steder i Ullensaker.

Siden Jessheim er regionsenter, er det et område med høy tilflytting, og både de nye og etablerte innbyggerne trenger gode muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet utenom den organiserte idretten. Vi ser derfor viktigheten av å samarbeide og legge til rette for aktører som ønsker å legge til rette for aktiviteter, også nye helårsaktiviteter som klatring. I dag jobbes det med å bygge en idrettshall med mulighet for kulturarena på Mogreina, slik at innbyggerne ikke trenger å dra helt til Jessheim, Kløfta eller Dal for å delta i fysiske aktiviteter.

Fremtidige anlegg bør i større grad etableres som nærmiljø- og oppvekstsentre, som er tett knyttet til barne- og ungdomsskoler, barnehager og idrettslag. Det er planer om å ferdigstille skatepark og en ny håndballflate i Bakkedalen på Kløfta, etablere en idretts- og kulturarena på Mogreina og nye fotball- og hallflater i Jessheim- området.

Innen kultur og frivillighet er det omtrent 150 forskjellige lokale lag og foreninger som tilbyr et variert spekter av aktiviteter for folk i alle aldre. Disse lagene og foreningene arrangerer omtrent 15.000 forskjellige aktiviteter årlig, som korps- og sangøvelser, speideraktiviteter, kultur- og teaterskole, pensjonistforeninger, kultur- og musikkarrangementer, mv. Ullensaker Kulturråd representerer alle lag og foreninger som høringsinstans og samarbeidspartner for kommunen og politikerne.

Frivillighet, kultur og idrett bør ha like vilkår i kommunen, derfor ønsker vi å videreføre en tilsvarende tilskuddsordning for kultur som retter seg mot barn og ungdom i Ullensaker. Kulturrådet bør anbefale og koordinere fordelingen. I forrige periode ble det vedtatt en egen kommunedelplan for Kultur i Ullensaker. Vi ønsker å revidere denne planen i kommende periode.

Kultur- og idrettsaktiviteter er en viktig del av lokalsamfunnet, og vi vil ha en «Ja-holdning» til frivillige organisasjoner og egenorganiserte aktiviteter. Dette handler om livskvalitet og gode sosiale møteplasser. Vi ønsker at vår stadig voksende befolkning skal oppleve miljøet i Ullensaker som aktivt, inkluderende, spennende og engasjerende.

Frivillighet

I en tid hvor barn og unge i større grad enn tidligere passiviseres, er frivillige lag og foreninger spesielt viktige. Fritidsaktiviteter er nødvendige for trivsel og oppvekstmiljø, samt for å utvikle sosiale ferdigheter og tilhørighet. Barne- og ungdomsarbeid i disse foreningene er uvurderlig for forebygging av rusproblemer, integrering og ensomhet og lignende.

Frivilligheten må få plass til å vokse og utvikle seg uavhengig av politisk styring. Den skal ikke brukes som et offentlig instrument, men få lov til å velge sine oppgaver, organisasjon og arbeidsform selv. Dette er viktig for å gi barn og unge en identitet til sitt nærmiljø. Trivselen for folk flest knyttes ofte til kulturelle opplevelser. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fantastisk innsats med å tilby et variert utvalg arrangementer.

Fremskrittspartiet vil

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen