Sammen for Ullensaker 2023 – 2027

«Sammen for Ullensaker» representerer samarbeidsavtalen mellom Ullensaker FrP, Ullensaker Høyre og Ullensaker KrF, og er den politiske plattformen partene forplikter seg til i perioden 2023 til 2027.

Plattformen legger et sterkt grunnlag for kommende politiske initiativer og beslutninger. Den representerer en tydelig forpliktelse til å fremme økonomisk ansvarlighet, styrket politisk styring, og tydelige prioriteringer for å fremme borgernes interesser og kommunens utvikling.

Politisk retning og mål

Politisk styring og ledelse

Plattformen prioriterer tydelig politisk styring og ønsker å gi politisk ledelse økt mulighet til å påvirke og initiere saker i tråd med den politiske plattformen. Samarbeidet med administrasjonen skal styrkes for å oppnå ønskede resultater.

Økonomisk ansvarlighet

En sentral målsetning er å holde den samlede byrden av kommunale skatter, avgifter og gebyrer på et akseptabelt nivå. Målet er å fase ut eiendomsskatten i løpet av denne perioden for å lette økonomien og fremme økonomisk vekst.

Folkehelseprioritering

Helse og forebygging er kjerneområder i plattformen. Spesiell vekt legges på barn og unges helse samt en verdig eldreomsorg. Kampen mot høyt sykefravær, vold, trakassering i skolene, og omsorgssvikt er fremtredende mål.

Samarbeid med frivilligheten

Samarbeidet med frivillige organisasjoner og private tilbydere skal styrkes for å berike tjenestetilbudet til innbyggerne og oppnå mer effektive resultater.

Grønne områder og møteplasser

Bevaring og utvikling av grønne områder er en prioritet for å sikre rekreasjon og friluftsliv for dagens og fremtidige generasjoner. Plattformen søker å skape sammenhengende grøntområder og felles møteplasser i byområdene.

Arbeidsplasser og næringsutvikling

Kommunen skal være en støttende arena for næringsutvikling med sikte på å skape nye arbeidsplasser og styrke lokalsamfunnene.

Miljø og bærekraft

Plattformen forplikter seg til å fremme bærekraftige klima- og miljøtiltak som støtter miljøvennlig vekst for kommunen, innbyggere og næringsliv.

Kamp mot fattigdom

Plattformen legger vekt på å bekjempe fattigdom gjennom revisjon av frivillighetsmeldingen og samarbeid mellom frivilligheten, kommunen og næringslivet. Administrasjonens tverrfaglige samarbeid skal hjelpe utsatte familier med å komme ut av fattigdomsfellen.

Våre tiltak og prioriteter

 1. Vi vil utvide Kløfta bo- og aktivitetssenter og bygge nytt sykehjem på Jessheim, gjerne i samarbeid med private aktører, for å øke antall institusjonsplasser og sikre rask fremdrift. Vi vil samtidig starte planleggingen og forberedelsene for en demenslandsby.

 2. Gjenoppta planene fra «Rådhushagen» i det første budsjettet. Denne prosessen vil hovedsakelig kreve en revidering internt før den er klar for anbud i første halvdel av 2024. Dersom det oppstår alternative stedslokaliseringer i sentrum som en del av prosessen, vil vi stille oss positive til å gå i dialog for å vurdere disse forslagene.

 3. Starte arbeidet med å legge til rette for seniorboliger på tettsteder i Ullensaker innen 2024.

 4. Det skal bli enklere å skape jobber med raskere saksbehandling i kommunen. Vi vil se på muligheter for flere støtteordninger og gjennomgå etableringsstønad fra NAV for gründere og nyetablerte i kommunen. Vi vil sikre en kommunal «fast-track» modell for kommunale prosesser med mål om å minimere byråkratiet rundt nyetableringer.

 5. Parkeringsavgiften fjernes ved at minst 2 timer gratis parkering innføres på kommunale plasser. Ansatte i kommunen skal ikke betale parkeringsavgift i arbeidstiden på anviste kommunale plasser.

 6. Revidere den kommunale bostøtteordningen og koblingen til gjengs leie. Målet er å tilpasse ordningen slik at den best mulig støtter de mest sårbare i boligmarkedet, samtidig som vi unngår å skape en «innlåsingseffekt» ved å holde kommunale utleiepriser kunstig lave i forhold til det private markedet.

 7. Evaluere praksis relatert til stønad til strømregninger for sosialhjelpsstønadsmottakere hvor strømavtalen er svært ugunstig for mottakeren og kommunen.

 8. Det skal etableres et kommunalt eiendomsselskap for å forvalte kommunale eiendommer.

 9. Videreutvikle et variert spekter av aktivitetstilbud som inkluderer idrett, kultur, kunst, musikk og andre fritidsaktiviteter sammen med kulturråd og idrettsråd.

 10. Partene vil innføre Ungt Entreprenørskap (UE) i barneskolen, og styrke arbeidet på ungdomsskolen.

 11. Partene vil jobbe for å innføre en variant av «Åreppen-teamet» i skolene.

 12. Intensivere arbeidet for en mobbefri hverdag – mobbing har ingen plass i våre skoler. Vi må sørge for å bruke de mulighetene lovverket gir oss til lærernes og elevenes beste og gjennomføre tiltak som sikrer at mobbingssaker blir håndtert så snart de blir rapportert.

 13. Vi vil innføre «Ungjobb» i Ullensaker med oppstart av 200 sommerjobber i 2024.

 14. Partene skal jobbe aktivt for å etablere en fagskole og andre høyskolemiljøer sentralt på Jessheim, slik at flere elever og yrkesaktive kan ta høyere yrkesfaglig utdanning i regionen

 15. Vi skal arbeide opp mot VY, Ruter og Fylket for flere avganger på tog og buss i hele kommunen, og arbeide for en ringløsning som knytter tettstedene og OSL tettere sammen.

 16. Etablering av gang- og sykkelveg skal prioriteres i hele kommunen. Det skal være trygt å gå til skolen.

 17. Vedlikehold av eiendom som skoler, barnehager, sykehjem, m.m. skal prioriteres i perioden. For fremtiden må det etableres en ordning for nybygg hvor man eksempelvis som prinsipp tildeler en fast andel i prosent årlig som settes av til vedlikehold og «vedlikeholdsfond» for eiendommen.

 18. Kommunens bygninger og eiendommer skal være i aktiv bruk. Vi vil starte en prosess for å kartlegge tilgjengeligheten og mulige bruksområder. Videre vil vi åpne opp for reservasjoner, på lik linje med idrettsanlegg og haller, og revidere utleiereglementet for å bedre utnytte disse ressursene. Dette gjøres i samarbeid med idrettsråd, kulturråd og frivilligheten.

 19. Videreutvikle området ved og rundt Nordbytjernet med utbedring av turveger og belysning i området. Svarttjernet tas også med i arbeidet for å undersøke hva slags endringer man kan gjøre for å åpne opp og tilrettelegge dette området sammen med Nordbytjernet.

 20. Ruste opp, videreutvikle og etablere nye kommunale parker og støtte nabolagsparker, samt et større rekreasjonsområde nord for Jessheim

 21. Arbeide for å etablere ny jernbanestopp på Nordby Park, nord for Jessheimvegen, med pendlerparkering og videre utvikling av området.

 22. Arbeide for en oppgradering av nåværende Jessheim stasjon og stasjonsområde, i tillegg til å etablere en ny togstasjon ved Jessheim på Gardermobanen.

 23. Vi vil sikre at ny E-16 kobles på Nybakk i Ullensaker kommune.

 24. Høyere bebyggelse tillates i Jessheim sentrum for å bevare dyrket mark i randsonene. For å bevare byens karakter og identitet i en tid med betydelig vekst, vil vi prioritere fremdrift på uavsluttede prosjekter og utviklingen av «bevaringstriangelet». For Kløfta og øvrige tettsteder ønskes en mer spredt og variert tilnærming samt utfordre regionale planer på spredt bebyggelse.

 25. Vi vil se på muligheten for å innføre aktivitetsplikt eller oppmøteplikt for mottakere av diverse stønader som sosialhjelpstønadsmottakere uten legeerklæring. Dette for å aktivisere de det gjelder og gjenopprette kontakten med samfunnet med samfunnsarbeid som f.eks. eldrekontakt eller andre samfunnsnyttige oppgaver. Dette kan kombineres med kontakt med frivilligheten og organisasjoner som Fontenehuset.

 26. Vi vil styrke kommunens arbeid med bosetting av flyktninger. Ullensakermodellen gjenopprettes og videreutvikles. Det nedsettes en egen politisk komité for å arbeide videre med å forbedre modellen for å muliggjøre kontinuerlig inntak etter kommunens til enhver tid gjeldende kapasitet. Dette for å styrke det viktige arbeidet som gjøres og samtidig skape forutsigbarhet for kommunale tjenester og behov.

 27. Pedagogisk senter omstruktureres for å redusere terskelen for bruk og øke voksentilhørigheten i arbeidshverdagen på skolene.

 28. Undersøke andre muligheter for Rådhuset og Rådhusplassen, inkludert vurdering av områdets og eiendommens potensial for alternative bruksområder. Det er en mulighet å flytte administrative funksjoner ut av sentrum unntatt publikumsrettede aktiviteter.

 29. Styrke samarbeidet med politiets forebyggende avdeling der man setter åpen dialog som en forutsetting for å lykkes sammen. Vi vil styrke utekontaktene og det forebyggende arbeidet gjennom å etablere en egen uteseksjon.

 30. Starte planleggingen av en multifunksjonshall, gjerne med flere etasjer, på Jessheim eller omegn som inkluderer idrett, kultur og et aktivitetshus for ungdom, i samarbeid med idretten og privat næringsliv.

 31. Bakkedalen idretts- og aktivitetspark på Kløfta skal ferdigstilles.

 32. Partene skal i perioden arbeide for helhetlig stedsutvikling på alle kommunens tettsteder.

 33. Kommuneplanens arealdel skal rulleres i løpet av perioden, og det skal etableres egne kommunedelplaner for Mogreina og Sand.