Demensomsorg

Demensomsorg er viktig

I dagens samfunn lever stadig flere med demens, og det er derfor viktigere enn noen gang å tilby god demensomsorg i kommunene. Personer med demens trenger spesiell omsorg og tilrettelegging, og kommunene har et ansvar for å sørge for at de får den hjelpen de trenger. God demensomsorg handler om å tilrettelegge for individuelle behov og ønsker, og å respektere verdighet og integritet.

God demensomsorg er viktig for å gi personer med demens en verdig og meningsfull alderdom, og for å forebygge og håndtere utfordringer som angst, depresjon og tap av livskvalitet. Pårørende bør også inkluderes i planlegging og gjennomføring av omsorgstjenester for å sikre god kvalitet og gi verdifull innspill. Kommunen bør tilby støttetiltak til pårørende for å lette deres byrde, mulig gjennom et samarbeid med Ullensaker Demensforening, og sikre at personer med demens får god omsorg og støtte gjennom hele sykdomsforløpet.

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for individuelle behov og ønsker, involvere pårørende og frivillige, og sørge for tilstrekkelige ressurser og kompetanse innen demensomsorgen. Personer med demens har rett på god omsorg og behandling, og kommunene må sørge for å tilby dette til alle som trenger det.

Demenslandsby

Ullensaker FrP ønsker å legge til rette for etablering av en demenslandsby, bygd etter samme prinsipper som «Carpe Diem» i Bærum kommune, og vi tror det kan være smart å invitere de øvrige kommunene til å se på et interkommunalt prosjekt for Øvre Romerike.

Forebyggende avdeling for eldre

Ullensaker FrP ønsker å komme i forkant av den enorme veksten av tjenestebehov, og etablere en egen «forebyggende avdeling for eldre», på lik linje med hva vi har for barn og ungdom. Dette skal ha ansvar for oppsøkende virksomhet, legge til rette for aktiviteter for de som bor hjemme og bistå med gode råd og veiledning om muligheter før behov oppstår.

VIPS praksismodell (VPM)

Vi ønsker å se om VIPS praksismodell (VPM) med personsentrert omsorg kan iverksettes, og bidra til gode tiltak som gjør at tjenestemottakeren opplever dagene som gode og meningsfylte. Dette kan bidra til å sikre en koordinert og sammenhengende omsorg og behandling for personer med demens, og bedre ivaretakelse av deres behov.

Samarbeid med demensforeningen og pårørende

Kommunen bør legge til rette for at pårørende får tilstrekkelig støtte og veiledning. Dette kan inkludere avlastningstjenester, tilbud om støttesamtaler eller psykisk helsehjelp for å håndtere belastningen som følger med å ta vare på en person med demens. Dette kan gjøres i samarbeid med Ullensaker demensforening, og inkludere tilbud om opplæring og veiledning om hvordan man kan gi god omsorg og støtte, og hvordan håndtere utfordringer som kan oppstå i hverdagen.

Aktiviteter og miljø

En annen viktig faktor er å sørge for et tilpasset og tilrettelagt miljø som møter behovene til personer med demens. Dette inkluderer å tilby tilrettelagte aktiviteter og tilbud som stimulerer sansene og minnet, og sørge for at miljøet er trygt og oversiktlig for personer med demens.

Ta i bruk teknologi

Ullensaker kommune kan utforske mulighetene for å ta i bruk teknologi for å styrke demensomsorgen. Dette kan omfatte bruk av sensorer og overvåkingsutstyr for å gi tidlig varsling om problemer, og bruk av digitale verktøy for å tilby tjenester og støtte til personer med demens og deres pårørende.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen