Ny politisk samarbeidsplattform for Ullensaker

Ullensaker FrP, Ullensaker Høyre og Ullensaker KrF er stolt av å presentere en politisk plattform for perioden 2023-2027 som et resultat av et godt og tverrpolitisk samarbeid. De samarbeidende partienes program legges til grunn for samarbeidet fremover, og plattformen har som mål å skape en mer bærekraftig, inkluderende og effektiv kommune. I denne plattformen legger vi vekt på flere nøkkelområder innenfor de valgte partienes program som vil ha stor innvirkning på innbyggernes liv og trivsel. Partene er godt fornøyd med at det er ordfører Ståle Lien Hansen og varaordfører Børre Lien Hansen som skal lede Ullensaker fremover.

Helse- og omsorgstjenester

Vi har ambisiøse planer for å forbedre helse- og omsorgstjenestene i kommunen fremover. Dette inkluderer utvidelse av Kløfta bo- og aktivitetssenter, sørge for flere omsorgsboliger og bygging av et nytt sykehjem på Jessheim, muligens i samarbeid med private aktører. Det innebærer også å gjenoppta planene for «Rådhushagen» med omsorgs- og studentboliger, hvor vi er åpne for å vurdere alternative stedslokaliseringer i sentrum. Vi vil sette i gang planlegging for en demenslandsby, og vi ønsker et sterkt fokus på folkehelse og forebyggende arbeid i alle sektorer.

Bolig- og tettstedsutvikling

Vi ønsker å fremme en bærekraftig boligutvikling i kommunens tettsteder, vi vil legge til rette for etablering av seniorboliger, og vi vil utfordre regionale planer som legger hindring for vekst og utvikling av gode bomiljø for barnefamilier i kommunens tettsteder utenfor Jessheim.

Næringsliv og jobbskaping

Vi ønsker å gjøre det enklere for gründere og nyetablerte å etablere seg i kommunen. Dette innebærer en forenkling av prosessene og økt tilgjengelighet til støtteordninger. Vi vil sikre flere ungdommer muligheten til sommerjobb, og vi vil innføre sysselsettingstiltaket Ung Jobb.

Parkeringsavgiften på kommunale plasser vil bli fjernet, med minimum 2 timer gratis parkering, og ansatte i kommunen skal ikke lenger måtte betale parkeringsavgift i arbeidstiden på anviste kommunale plasser.

Boligstøtte og sosialhjelp

Vi vil sørge for en ny gjennomgang og revidere den kommunale bostøtteordningen, inkludert gjengs leie, for bedre å støtte de mest sårbare i boligmarkedet. Vi vil også se på praksis knyttet til støtte til strømregninger for sosialhjelpsmottakere med ugunstige strømavtaler.

Eiendomsforvaltning

For å bedre forvaltningen av kommunale eiendommer, vil det bli etablert et kommunalt eiendomsselskap, og målet er at dette skal bidra til mer effektiv forvaltning og utnyttelse av kommunens eiendommer, samtidig som det vil forenkle mulige samarbeid med privat næringsliv.

Fritidsaktiviteter og utdanning

Vi vil legge vekt på å skape et bredt spekter av aktivitetstilbud, inkludert idrett, kultur, kunst, musikk og andre fritidsaktiviteter i samarbeid med kulturrådet og idrettsrådet. Vi vil innføre Ungt Entreprenørskap (UE) i barneskolen, og styrke UE-arbeidet på ungdomsskolene. Samtidig vil vi jobbe for å innføre en variant av «Åreppen-teamet» i skolene for å bekjempe mobbing og sikre trygge skolemiljøer.

Dette er bare noen av høydepunktene fra vår nye politiske samarbeidsplattform for Ullensaker kommune. Vi ser frem til å arbeide sammen med kommunens ansatte, innbyggerne, næringslivet og andre interessenter for å gjennomføre disse ambisiøse planene for en enda bedre kommune.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email