By- og tettstedsutvikling

Ullensaker er som vertskommune av Norges hovedflyplass en attraktiv kommune og har de siste årene opplevd stor vekst med store endringer både i tettstedene og Jessheim by. Romerike har grunnet nærheten til flyplassen og mangel på arealer til utbygging i Oslo opplevd høy vekst. Det krever god planlegging og evnen til å treffe de riktige beslutningene for innbyggerne.

Jessheim er utpekt som et regionsenter i Regional Areal og Transportplan for Oslo og Akershus. Det betyr at 75% av befolkningsveksten i Ullensaker skal tas i Jessheim, 15% på Kløfta og de resterende 10% på de øvrige tettstedene. Ullensaker FrP ønsker å utfordre de overordnede myndighetene, men det betyr likevel at Jessheim gradvis vil endres og få en bymessig karakter. Det er da viktig at man tar de beste løsningene for eksisterende og kommende innbyggere, gjennom oppdaterte lokale planer for byutvikling.

Det vil bli gjort store endringer i Jessheim sentrum og de nærliggende områdene, med forbedret kollektivløsninger, mer tilrettelegging for syklende og gående, samt parkeringsløsninger som fortsatt skal være opprettholdt. Dette skal løses blant annet ved å flytte parkering ned under bakkenivå, og etablere en festplass med aktiviteter og bevertning mellom rådhuset og Storsenteret. Det ønskes også å avsette arealer til et stort friluftsområde med universelt utformede løyper og vannspeil som håndterer overvann fra nærliggende boligområder på Gystadmarka.

Ullensaker skal fortsatt bestå av en variert bebyggelse, bevare grendene og tettstedene med gode boligområder. Det er viktig å ta vare på miljøet i de mindre tettstedene, og det skal legges til rette for seniorboliger. Utvikling og tilrettelegging skal skje sammen med lokalmiljøet, samtidig som man ser i sammenheng med hvordan Jessheim og Kløfta utvikles over tid. Det nødvendiggjør mer effektive måter å samle infrastruktur for vann, avløp og renovasjon under bakken.

Vi må tenke langsiktig og helhetlig, og sikre videre vekst og utvikling av tettstedene i tråd med de regionale planene. Det må legges til rette for leiligheter, hus og boliger med grønne områder, aktivitetsplasser og lekeplasser for de unge, samt parkeringsløsninger som gjør det trygt for fremtidige generasjoner å bo i kommunen.

Fremskrittspartiet vil

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen