Resolusjoner

Mogreina

Fremskrittspartiet vil Sikre en helhetlig utvikling av tettstedet gjennom innbyggermedvirkning og dialogmøter Legge til rette for muligheten til å etablere seniorboliger på Mogreina Legge til rette for fortsatt vekst og…

Les mer
Nordkisa

Fremskrittspartiet vil Sikre en helhetlig utvikling av tettstedet gjennom innbyggermedvirkning og dialogmøter Selge den gamle skoletomten og gjøre området attraktivt gjennom å legge til rette for etablering av leiligheter og…

Les mer
Næringsliv

Ullensaker er en attraktiv kommune for etablering av næring. Den sentrale plasseringen rett nord for Oslo og som vertskommune for hovedflyplassen er med på å skape en god mulighet for…

Les mer
Primærhelsetjenestene

Primærhelsetjenestene er viktig for å forebygge og behandle sykdommer. Det skal være faglig forsvarlig og av god kvalitet. Vi ønsker at kommunen har nok fastlegehjemler, og at innbyggerne har tilgang…

Les mer
Samferdsel

Ullensaker FrP ønsker å sikre trafikkflyt og sikre trafikksikkerhet i kommunen. Vi mener det er nødvendig å bygge og vedlikeholde infrastruktur som veger, gang- og sykkelveger, og effektive løsninger som…

Les mer
Rusomsorg

Fremskrittspartiet vil prioritere forebyggende arbeid for å stoppe utviklingen av rusavhengighet, spesielt rettet mot barn og unge. Familienære tjenester som gis tidlig i oppveksten er viktige for å forebygge rusmisbruk.…

Les mer