513 millioner kroner eiendomsskatt på næringseiendom fra de rødgrønne

Ullensaker kommune er en fantastisk kommune å bo og leve i! Den var det før de rødgrønne fikk flertall, og den vil fortsatt være det når de borgerlige tar over igjen! De rødgrønne planlegger med 513 millioner kroner i eiendomsskatt på næringseiendom. Er det nødvendig?

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir derfor uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Vi har gode og varierte tjenester for innbyggere i alle aldre, det finnes et utall kultur- og idretts og aktivitetstilbud som passer de fleste, og samtidig som Jessheim vokser til en by leverer kommunen fortsatt et godt tjenestetilbud til våre innbyggere.

Men det er ikke tid til å hvile på laurbærene av den grunn. Kommunen er fremdeles i sterk vekst, og det kommer store utfordringer foran oss.

Budsjettdebattene i denne sal bærer ofte preg av hvor viktig det er å vise de store uenighetene, på de små tallene, og å vise seg selv så mye bedre enn de på andre siden. Det fremstilles ofte som at noen vet alt, mens de andre burde visst bedre.

Så er det jo mye mer nyansert enn som så. Men de mer nyanserte innleggene skaper jo ikke helt de samme overskriftene, så jeg forstår selvsagt det politiske spillet oppi det hele, samtidig som det å vise til forklarende innlegg fra denne stol neppe gjør endringer i de ferdig skrevne manus som kommer etter meg.

Nå har det også vært sånn i mange tidligere år, bare at det var noen andre som visste det meste og omvendt, og å endre dette tankesettet vil ta tid, og kreve politisk mot – noe jeg håper vi tør å gjøre fremover.

Ordfører, jeg vil takke Kommunedirektøren og hans administrasjon for arbeidet med å legge frem et budsjettgrunnlag før politikkens håndtering. Det er krevende, det er mange valg som må tas, og mange tjenester som skal dekkes – tjenester vi som oftest tar for gitt i det daglige.

Men, så må jeg allikevel påpeke noen utfordringer vi fikk med;

Vi har i Finansutvalgets forberedende møter hele tiden blitt forespeilet at det var behov for å redusere investeringene i 4 års perioden, og vi er forelagt tall på 750 mill kr pluss egenkapital, totalt 940 mill kr. Dette skulle gi oss ca. 50 millioner kroner mer til drift. – Når budsjettet legges frem var det en økning på 180 mill kr…

Det legges frem et budsjettgrunnlag som sies å være stramt, og det presiseres at det er viktig å balansere lave inntekter og høye utgifter. Fasiten i det fremlagte budsjettgrunnlaget er at vi sliter med å finne en veldig tydelig retning, hvor de tøffe prioriteringene vises frem. Det budsjetteres med saldering med bruk av disp. fond.

Partiene på borgerlig side har gjort noen øvelser med å se på muligheter for å saldere uten bruk av fond – i all hovedsak. Men så er det noen utfordringer ved det også, blant annet at de tallene vi inviteres til å gjøre noe med, og eventuelt prioritere annerledes med, det er økningene eller endringene. Det betyr at tallene vi har å gjøre endringer ved, de er forsvinnende små i det store bildet.

Vi mener absolutt det er fullt mulig å flytte på beløp innenfor de snart 3 Mrd kommunen har i budsjettet til å løse flere av de utfordringene som påpekes i budsjettgrunnlaget, men da holder det ikke å inviteres til å flytte på påplussinger, satsinger eller fremlagte forslag til endringer; Da må man få innsyn i de store tallene bakenfor tallene i oversikten.

Et synlig tegn på at politikken trenger mer informasjon, og kanskje ikke minst tydeligere prosesser i forkant, er bare å se på alle innsendte spørsmål … Når vi ser mengden spørsmål så kan det fremstå som at vi er mange som har sovet i timen gjennom året. Jeg velger å tro det er feil, men at det heller er en genuin interesse for å finne de gode løsningene som er årsaken, men da trengs det innsyn.

Så ble det gjort et forsøk på å involvere politikken gjennom gruppearbeid og resultatmål innenfor det enkelte hovedutvalg. Lister med periodemål er ramset opp i dokumentet, men fortsatt uten at det enkelte mål viser en reell kostnad, endring på økonomi eller resultat for tjenesten.

Tanken var veldig god, og den har beveget prosessen et skritt nærmere vårt forslag i fjorårets budsjettbehandling, om å endre budsjettprosessen til å tenke mer langsiktig, men vi tror kan tas et skritt videre.
Vi har lagt til grunn en del innsparingstiltak i det borgerlige budsjettet. Ikke for at vi har lyst, men for at vi tar oppgaven på alvor. Det er viktig å se hvordan kommunen kan driftes godt og forsvarlig uten eiendomsskatt, å tappe disposisjonsfondene mer enn nødvendig, eller begge deler samtidig.

Noe flere på den rødgrønne siden trekker frem som en umulighet, og jeg regner med det kommer det ene innlegget etter det andre fremover fra den rødgrønne siden av salen på hvor uforsvarlige vi er. Men samtidig så tenker jeg det er greit å ta inn over seg virkeligheten, for både fremtidig kommuneøkonomi og fremtidsutsikter for et hardt prøvet lokalt næringsliv, og da mener vi det blir feil å øke driftsbudsjettet og finansiere det med skatter som ikke hensyntar virkeligheten.

Når det gjelder eiendomsskatten har jeg tidligere spurt fra denne talerstolen om «når er det nok?» Når synes de som gikk til valg på å ikke innføre eiendomsskatt på næring at det er nok? Svaret jeg har fått, har vært «når vi oppfyller lokale handlingsregler». Vel, dit ser det ut som det er lenge til vi kommer med det budsjettet dere er i ferd med å vedta. Nødvendige utgifter til tjenestetilbud som er godt, forsvarlig og langt innenfor hva man kan forvente, kan gis uten å øke skatter slik som dere er i ferd med å gjøre.
Ser vi på den kommende 4 års perioden legges det fra de rødgrønne opp til å hente inn 513 millioner kroner i skatt på næringseiendom. Det er 366 millioner mer enn vi på borgerlig side bruker for å trappe ned til 0,-.

Er virkelig denne summen nødvendig?

Kan man nærme seg lokal handlingsregel mens man fortsetter å øke driftsutgiftene og samtidig saldere driften fra fond?

Neppe, så da antar jeg de som gikk til valg på ikke å innføre eiendomsskatt på næring er mer ærlige i sin tilnærming fremover.

Partiene på borgerlig side blir stadig kritisert for å budsjettere med å øke skatteinntektene til kommunen, og at dette er usannsynlige tall. Vel, fasit for siste års resultater sett opp mot våre budsjetter viser at vi har truffet meget godt, og betydelig bedre enn den rødgrønne posisjonen og administrasjonen.

Ordfører, som opposisjon kunne vi lagt frem et budsjett som smører penger utover og brukt dette i valgkampen som kommer. Men som en ansvarlig opposisjon har vi valgt å sette tæring etter næring, og vise innbyggerne at vi tar fremtidsutsiktene på alvor.

Ordfører; Ullensaker kommune er en fantastisk kommune å bo og leve i! Den var det før de rødgrønne fikk flertall, og den vil fortsatt være det når de borgerlige tar over igjen!

Ståle Lien Hansen,
Ordførerkandidat og gruppeleder,
Ullensaker FrP
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email