Støyskjerming er viktig!

Jessheim Hage nederst på Romsaasble vinner av kommunens arkitekturpris i 2022, og har blitt hyllet for de flotte grepene og den bokvalitetene prosjektet innehar. Dette er i utgangspunktet et attraktivt og flott boområde, med flotte bokvaliteter for familier og det er lagt til rette for gode ute- og oppholdsarealer, med både felles og private soner. Utfordringen er at de egner seg svært dårlig å oppholde seg ute i ...

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir derfor uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Jessheim Hage nederst på Romsaasble vinner av kommunens arkitekturpris i 2022, og har blitt hyllet for de flotte grepene og den bokvalitetene prosjektet innehar. Dette er i utgangspunktet et attraktivt og flott boområde, med flotte bokvaliteter for familier og det er lagt til rette for gode ute- og oppholdsarealer, med både felles og private soner. Utfordringen er at de egner seg svært dårlig å oppholde seg ute i …

Styret har i flere runder gjort forsøk på å få kommunen til å sørge for at tiltakshaver etablerer støyskjerming mot E6, Flytog og Dølivegen – men svaret som blir gitt i skriftlig form pr 30.05.20023, er at «Ullensaker kommune ser på saken som avsluttet».

Utfordringen er at eiendommen ligger innenfor avvikssonen som tillater etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i rød eller gul støysone, hvor avvik fra grenseverdiene tillates med blant annet krav om stille side til minimum ett soverom, uteoppholdsareal etc. Utfordringen her er at denne avvikssonen egner seg godt til blokkbebyggelse, men svært dårlig til lave eneboliger eller rekkehus i kjede som her.

Prosjektet tilfredsstiller altså selve planbestemmelsene for støy på utendørs oppholdsareal og såkalt stille side, men dette hjelper ikke på livskvaliteten og bokvaliteten til innbyggerne i området, som har kjøpt eiendommer med en forvissning om at det skulle etableres støyskjerm og etableres bygg på nabotomten som ville skjermet for støyen.

Ordfører, politikken har også et samlet ansvar i denne saken, tverrpolitisk, og vi må anerkjenne at vi alle burde stilt noen kritiske spørsmål ved «avvikssonen» under politisk behandling av reguleringen av denne type prosjekt i dette området.

Samtidig forelå det noen krav til støy, og støyskjerming av boligområder, som burde blitt fanget opp i de tidligere sakene, i det minste som en sikringsklausul dersom det regulerte hotellet på tomten ved siden av ikke blir bygget.

Det er helt ulogisk at et boområde som ligger nærmest E6 og Flytoget ikke skal ha noen form for støyskjerming når dette er ivaretatt hele vegen ellers. Ullensaker FrP mener området må utbedres. og vi mener Kommunen derfor må gripe inn og ta ansvar for å opprettholde bo- og livskvalitetene til våre innbyggere på Jessheim Hage.

Ullensaker FrP fremmet følgende forslag i Kommunestyret:

  • Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en sak hvor det ses på etablering av gjenstående støyskjerm mot E6 og Flytoget, i en ca 200 meter lang strekning, slik at det etableres en sammenhengende støyskjerming mot Romsaas og Jessheim Hage.
  • Saken legges frem før behandling av budsjett 2024.
Dette ble enstemmig vedtatt!
Start video
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email