Er det mulig å utvikle Ullensaker uten eiendomsskatt?

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir derfor uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Den gode beliggenheten i nærheten av Oslo lufthavn, Gardermoen, er selvsagt én av årsakene til at stadig flere ser verdien av å bosette seg og drive virksomhet i Ullensaker eller regionen rundt, men kommunen har også et godt utbygd kollektivtilbud (med noen få unntak), og et rikt og godt tilbud av kultur- og fritidsaktiviteter til våre innbyggere i alle aldre.

Samtidig er det viktig å erkjenne at veksten selvsagt også fører med seg utfordringer. Økt press på infrastruktur, boligmarkedet og offentlige tjenester er noen eksempler på dette, og det er derfor viktig at kommunen jobber aktivt for å møte disse utfordringene og sørger for en bærekraftig utvikling som ivaretar både innbyggernes og næringslivets behov i fremtiden.

De rødgrønne pålegger lokalt næringsliv økte skatter på 513 millioner kroner

I en tid hvor det meldes om rekordhøyt antall konkurser, en tid hvor næringslivet sliter med sterk pris- og kostnadsvekst som presser marginene og hvor flere i lokalt næringsliv må stenge dørene, så ønsker de rødgrønne partiene i Ullensaker å pålegge lokalt næringsliv ytterligere økte skatter på 513 millioner kroner i eiendomsskatt på næringseiendom de neste 4 årene. Argumentet som brukes er ofte at man ikke klarer å se andre løsninger for å lykkes. Jeg vil påstå at det både er mulig, men også nødvendig, for Ullensaker kommune å utvikle seg videre i positiv retning uten!

For det er ingen tvil om at eiendomsskatten på sikt vil ødelegge kommunens konkurranse- og tiltrekningskraft for næringslivet. Det vil gjøre det vanskeligere for nye bedrifter å etablere seg, og for eksisterende bedrifter å vokse og skape nye arbeidsplasser. Og eiendomsskatten vil også etter hvert ramme innbyggerne, som vil oppleve økte priser på varer og tjenester som dekker kostnadene for næringslivets eiendomsskatt.

Vi i Ullensaker FrP mener det er viktig at kommunen klarer å fokusere på å tiltrekke seg flere næringslivsaktører, for dermed å øke aktiviteten og veksten i eksisterende bedrifter, gjennom gunstige vilkår og insentiver fremfor å pålegge nye og økte skatter og avgifter. Dette vil gi kommunen økte inntekter på sikt, og det vil bidra til økt aktivitet og verdiskaping i kommunen, uten at det går på bekostning av næringslivets konkurransekraft og innbyggernes lommebøker.

Det er viktig at kommunen samarbeider med næringsliv og lokale aktører for å utvikle innovative og bærekraftige løsninger innenfor ulike bransjer og sektorer, og det vil også være viktig å sørge for et godt samarbeid mellom politikere, næringsliv og innbyggere for å forme og påvirke utviklingen i kommunen. Dette vil styrke Ullensakers posisjon som en attraktiv og fremtidsrettet kommune.

En grønnere og mer miljøvennlig utvikling vil også være viktig for kommunen i en tid hvor det stilles økende krav til bærekraft og miljø, men det må gjøres på en måte som ikke rammer næringslivet og innbyggernes økonomi. Kommunen kan stimulere til økt bruk av kollektivtransport og sykkel, men det må skje i samarbeid med næringslivet og innbyggerne, og uten at det går utover deres frihet og fleksibilitet som bruk av egen bil og parkering. Vi kan legge enda bedre til rette for lademuligheter for el-biler i reguleringsplaner, støtte utviklingen av grønn teknologi og innovasjon i næringslivet, effektivisere energibruken i kommunale bygg og tilrettelegge for hydrogenstasjoner, etc.

Jeg er sikker på at kommunen vil fortsette å være en attraktiv og viktig aktør i regionen også i årene som kommer. Det vil kreve en målrettet og strategisk innsats fra kommunens politikere og administrasjon, men det vil kunne gi positive resultater på sikt og sikre Ullensakers posisjon som en attraktiv og vekstkraftig kommune i en attraktiv region. Den jobben er Ullensaker FrP beredt til å ta!
Ståle Lien Hansen,
Ordførerkandidat og gruppeleder,
Ullensaker FrP
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email