10 grunner
til å stemme
Ullensaker FrP

1. Vi sier JA til å bygge ut både Kløfta bo- og aktivitetssenter og et nytt sykehjem på Jessheim, ved f.eks. «Campus Gardermoen»

Vi vil jobbe for å styrke helsetjenestene i Ullensaker.​

Alle innbyggerne skal ha tilgang til kvalifisert helsehjelp når de trenger det. Vi vil først prioritere å redusere ventetider og øke tilgjengeligheten til helsetilbud, slik at ingen blir stående uten nødvendig hjelp.

Fremskrittspartiet vil

2. Vi sier JA til etablering av seniorboliger der du bor

Vi setter eldreomsorg øverst på agendaen.​

Vi vil jobbe for å sikre at eldre får den omsorgen, respekten og verdigheten de fortjener, med fokus på kvalitetsbehandling og trygge omsorgstjenester.

Fremskrittspartiet vil

3. Vi sier JA til flere arbeidsplasser og etablering av nye bedrifter

Vi må tenke på fremtiden.

Gjennom reduksjon av byråkrati og reguleringer vil vi legge til rette for nye arbeidsplassering og etableringer av selskaper i kommunen. Enklere rammevilkår og redusert byråkrati vil gi bedre forutsetninger for vekst og innovasjon i Ullensaker.

Samtidig ønsker vi å øke investeringene i forskning og utvikling for å fremme innovasjon og teknologisk fremgang. Dette vil bidra til mange nye arbeidsplasser i kommunen.

Fremskrittspartiet vil

4. Vi sier JA til en kommune uten eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en usosial dobbeltbeskatning.

Boligen din er et hjem, ikke et skatteobjekt. Det er dyrt å bo i Norge, også i Ullensaker. Vi vil ikke sende deg en ekstraregning på toppen av høye priser på strøm, mat og drivstoff.

Vi er imot enhver form for eiendomsskatt og jobber for å avskaffe og begrense bruken av denne skatteformen. Dette vil gi økonomisk lettelse for huseiere og bedrifter, og bidra til å bevare eiendomsrett og økonomisk trygghet for den enkelte.

Fremskrittspartiet vil

5. Vi sier JA til å fjerne parkeringsavgiften på kommunale plasser

En tilgjengelig og fremkommelig kommune.

Ved å fjerne parkeringsavgiften reduseres den økonomiske belastningen for både innbyggere og besøkende som benytter kommunens tjenester. Dette vil gjøre det enklere og mer tilgjengelig for folk å benytte seg av kommunale tilbud som skoler, biblioteker og helseinstitusjoner uten å bekymre seg for ekstra kostnader.

Fremskrittspartiet vil

6. Vi sier JA til reduserte kommunale avgifter og unødig byråkratiet

Mindre byråkrati, mindre kostnader.

Hvorfor skal det være lang behandlingstid for selve enkle oppgaver og planer? Vi ønsker å redusere unødvendig byråkrati og byrder for folk og næringsliv. Ved å forenkle regelverket og effektivisere kommunale prosesser, ønsker vi å legger til rette for økt vekst, innovasjon og investeringer i næringslivet.

Fremskrittspartiet vil

7. Vi sier JA til aktivitetstilbud til alle barn og unge

Aktivitet og samhold gir livsglede.

I en tid hvor barn og unge i større grad enn tidligere passiviseres, er frivillige lag og foreninger spesielt viktige. Fritidsaktiviteter er nødvendige for trivsel og oppvekstmiljø, samt for å utvikle sosiale ferdigheter og tilhørighet. Barne- og ungdomsarbeid i disse foreningene er uvurderlig for forebygging av rusproblemer, integrering og ensomhet.

I Ullensaker kommune finnes det et bredt spekter av frivillige organisasjoner, et yrende kulturliv og et variert tilbud innen idrett for både bredde- og elite. Kommunen har sammen med Ullensaker Idrettsråd, som er organisert under Norges Idrettsforbund (NIF), bygget mange flotte anlegg som kommer barn og unge til gode.

Idrettsrådet er vår samarbeidspartner på vegne av alle kommunens idrettslag, med over 13.000 medlemmer, og vi ønsker et like godt og forpliktende samarbeid med Kulturrådet fremover

Fremskrittspartiet vil

8. Vi sier JA til en mobbefri hverdag - mobbing har ingen plass i våre skoler

Det skal være trygt å gå på skolen.

Trygghet på skole og skolevei er avgjørende for trivsel og læring. Noen elever er utrygge på skole og skolevei på grunn av mobbing.

Vi i Fremskrittspartiet ønsker nulltoleranse for mobbing i Ullensaker-skolene. Vi mener at et tett samarbeid mellom skole og foreldre er nødvendig for å oppdage mobbing tidlig. Ved behov ønsker vi å vurdere skolebytte for den som mobber. Samtidig vil vi implementere undersøkelsesplikt for å finne årsak til mobbing hos mobberen sånn at man kan få riktig hjelp og sette i verk nødvendige tiltak.

Fremskrittspartiet vil

9. Vi sier JA til flere avganger på tog og buss i hele kommunen

God trafikkavvikling og et kollektivtilbud i hele kommunen.

Å ha flere avganger på tog og buss i hele kommunen er av stor betydning for både innbyggere og næringsliv. Vi forstår viktigheten av en pålitelig og effektiv kollektivtransport som knytter ulike deler av kommunen sammen. Dette ikke bare letter reisebyrden for folk som daglig pendler til arbeid eller skole, men reduserer også trafikkbelastningen og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Ved å tilrettelegge for hyppigere avganger, spesielt knyttet til viktige områder som Gardermoen Næringspark, Kløfta og Jessheim sentrum, vil vi muliggjøre en enklere tilgang til arbeidsplasser og nødvendige tjenester uten å være avhengig av egen bil. Dette er ikke bare et skritt mot å redusere trafikkproblemer, men også en investering i innbyggernes livskvalitet og en grønnere fremtid for hele Ullensaker.

På grunn av begrenset kapasitet kan ikke Bane Nor øke antall ordinære avganger på Hovedbanen gjennom Romeriksporten. Derfor er det etablert et ekspresstog med avgang fra Jessheim kl. 07:50, Kløfta kl. 07:58 og ankomst Oslo S kl. 08:14. Dette ekspresstoget fullfører strekningen Jessheim – Oslo på kun 24 minutter. Ullensaker FrP vil arbeide for flere, og ikke minst tidligere, ekspresstog-avganger.

Fremskrittspartiet vil

10. Vi sier JA til flere gangveger og økt trafikksikkerhet i hele kommunen

Trafikksikkerhet for alle.

Å prioritere flere gangveger og økt trafikksikkerhet i hele kommunen er en investering i innbyggernes trygghet og trivsel. Vi forstår at gode gang- og sykkelveger ikke bare gir folk muligheten til å bevege seg på en sikker måte, men også fremmer en sunnere livsstil og reduserer bilavhengighet.

Ved å tilrettelegge for bedre trafikksikkerhet, spesielt i nærheten av skoler, barnehager og boligområder, kan vi skape en tryggere hverdag for både barn og voksne. Dette vil ikke bare redusere risikoen for ulykker, men også oppmuntre til økt aktivitet og sosialt samvær i lokalmiljøet. Vi tar sikte på å bygge et trygt og inkluderende samfunn der alle innbyggere kan føle seg komfortable og trygge når de beveger seg rundt i kommunen.

Fremskrittspartiet vil